ΕΤΕΒΑ

ΕΤΕΒΑ
Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως

Η Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.Β.Α.), μέλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, απορροφήθηκε, στις 20 Δεκεμβρίου 2002, από τη μητρική της εταιρεία, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.)

Οι εργασίες της τ. ΕΤΕΒΑ υπήχθησαν, αναλόγως του αντικειμένου τους, στις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Εθνικής Τράπεζας.

Ειδικότερα, ο επενδυτικός τομέας και συγκεκριμένα οι εργασίες αναδοχών, ομολογιακών δανείων, εξαγορών, συγχωνεύσεων, παροχής υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου σε ιδιώτες και Δημόσιο, project finance για δημόσια και ιδιωτικά έργα, κτλ. αποτέλεσαν το αντικείμενο τριών Διευθύνσεων, στις οποίες ενσωματώθηκαν οι προϋφιστάμενες Μονάδες της Εθνικής Τράπεζας.

Οι τρεις Μονάδες, Διεύθυνση Κεφαλαιαγοράς, Διεύθυνση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Διεύθυνση Μεγάλων Έργων, συγκροτούν σήμερα τον τομέα Επενδυτικής Τραπεζικής της ΕΤΕ, υπό τον Γενικό Διευθυντή Επενδυτικής Τραπεζικής, διατηρούν το διακριτικό τίτλο της ΕΤΕΒΑ παράλληλα με το λογότυπο της ΕΤΕ και στεγάζονται στους χώρους της τ. ΕΤΕΒΑ, επί της Λ. Αμαλίας 14.

Company Overview

As of December 20, 2002, National Bank For Industrial Development (ETEBA) was acquired by National Bank of Greece SA. National Bank For Industrial Development (ETEBA) is a Greece-based investment and merchant bank that offers development capital, financing loans, asset management, underwriting for new share issues. The bank also provides advisory services. Get the latest investment bank news.

Contact: webmaster@eteba,gr

Αναμνήσεις της ΕΤΕΒΑ